خانه > اخبار > پروژه هاي در دست اقدام شهرداری کارچان

پروژه هاي در دست اقدام شهرداری کارچان

karchan_welcome

پروژه هاي در دست اقدام شهرداری کارچان

1– احداث ساختمان اداري و آتش نشاني :

اين پروژه در سال 1391 شروع و در حال حاضر اسكلت ساختمان به اتمام رسيده و ادامه عمليات در دستور كار شهرداري مي باشد .

2- پروژه سرويس بهداشتي عمومي شهر:

اين پروژه در سال 93 شروع و در سال جاري تكميل و آماده بهره برداري مي باشد.

3- پروژه جدول گذاري معابر سطح شهر:

اين پروژه كه در سال جاري با جدول گذاري خيابان هاي كوثر شروع، درحال حاضر ادامه عمليات در دستور كار شهرداري مي باشد.

4- پروژه زير سازي معابر سطح شهر:

در حال حاضر اين پروژه با زير سازي خيابانهاي ولي عصر (عج) شروع شده و عمليات ادامه دارد و در مرحله بعد زير سازي خيابانهاي كوثر در دستور كار شهرداري مي باشد.

5- پروژه آسفالت معابر سطح شهر:

اجراي اين پروژه از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استان انجام خواهد شد كه در صورت تخصيص اعتبار آسفالت خيابان ولي عصر(عج) و خيابانهاي بهار 17،18،19و غيره .

6- پروژه اجراي عمليات توسعه فضاي سبز سطح شهر:

اين پروژه در حال حاضر در دستور كار شهرداري قرار دارد و به محض تأمين اعتبار لازم و احداث شبكه آبرساني در سال جاري به اجرا در خواهد آمد .محل پروژه نيز بلوار امام خميني(ره) ،ميدان امام خميني(ره) و جزاير دوطرف ميدان مي باشد.

7- پروژه جدا سازي آب و فضاي سبز از آب شرب:

اين پروژه در حال حاضر در دستور كار شهرداري قرار دارد كه در صورت تأمين اعتبار لازم در سال جاري اجرايي خواهد شد.

8- پروژه تعويض و نصب تابلوي معابر سطح شهر:

اين پروژه در حال حاضر در حال انجام مي باشد و با استفاده از اعتبارات استاني اعتبار آن تأمين و بزودي كار نصب و تعويض تابلوها در سطح شهر انجام خواهد شد.

9- پروژه نصب علائم ترافيكي و نصب سرعت كاه :

اين پروژه از محل اعتبارات استاني در دستور كار شهرداري قرار داشته كه در حال حاضر 50% اولويتهاي در نظر گرفته شده انجام، و مابقي اولويتها نيز در دستور كار شهرداري مي باشد.

10- پروژه نصب تمثال شهداء شهر:

اين پروژه با استفاده از اعتبارات شهرداري در دستور كار قرار گرفته كه در حال حاضر 80% پيشرفت داشته و به زودي كار نصب تابلو شهداء در بلوار ورودي انجام خواهد شد.