مراحل مختلف درخواست صدور پروانه ساختماني، تفكيك ملك،استعلام بانك،اخذ سند و …..

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده بابت صدور پروانه ساختمانی

مدارک جهت صدور مجوز ساخت به ترتیب

صدور پروانه

پایان کار

انتقال سند

استعلام بانک

اخذ سند

مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب 2

مدارک لازم جهت تفکیک