خانه > اخبار > اخبار شهرداری کارچان > آگهی تجدید مزایده شهرداری کارچان